Onderzoek

Feitenonderzoek in het kader van sociale veiligheid of integriteit

Vaak is -bij meldingen of signalen van grensoverschrijdend gedrag of integriteit of bij een ingediende formele klacht – sprake van tegenstrijdige verklaringen: de beklaagde ontkent beschuldigingen van de melder of -vaker- heeft een andere lezing van de gebeurtenissen. In dit soort gevallen is het te overwegen een extern onafhankelijk onderzoek in de stellen naar de feiten en omstandigheden: wat heeft zich precies afgespeeld? Welke beschuldigingen zijn hard en welke niet? En: zijn de gedragingen aan te merken als overschrijding van de grenzen of overtreding van de door de organisatie vastgelegde normen en regels? Want: het uitgangspunt dat veel organisaties hanteren is dat het gaat om gedrag dat als ongewenst of grensoverschrijdend wordt ervaren door de melder en niet om de intentie van de beklaagde. Maar of gedrag daadwerkelijk grensoverschrijdend is moet objectief worden vastgesteld. Een onderzoek is ingrijpend en stressvol voor zowel de melder als de beklaagde. Daarom is een transparant onderzoeksproces, zorgvuldig hoor en wederhoor en zorg en steun voor alle partijen van cruciaal belang. Mijn manier van onderzoek doen kenmerkt zich door zorgvuldigheid in het proces, transparantie over de stappen in een onderzoek en een korte doorlooptijd. Ik werk volgens een voor ieder inzichtelijk protocol.

Signaalonderzoek in het kader van sociale veiligheid of integriteit

Geruchten, roddel, verhalen in de wandelgangen over sociale onveiligheid, ongewenst gedrag of een ‘angstcultuur’… Als werkgever wil je ze serieus nemen, maar je kunt er de vinger niet op leggen. En je wilt betrokkenen niet onnodig schade berokkenen. Vaak durven medewerkers niet zelf naar voren te stappen om sociale onveiligheid te melden. Soms zijn signalen wel meetbaar: bijvoorbeeld een medewerkersonderzoek met een uitkomst die vraagt om verdere verdieping van de cijfers. Signalen en meldingen van vertrouwenspersonen of de ondernemingsraad. Een signaalonderzoek biedt een helder beeld van de sociale en psychologische veiligheid van de organisatie, de mate waarin grensoverschrijdend gedrag voorkomt, de cultuur, de structuur en processen die het werkklimaat in de organisatie positief of negatief beïnvloeden. Gevolgd door een advies hoe -indien nodig- sociale onveiligheid te verbeteren en verhoudingen binnen de organisatie te herstellen.

Organisatieonderzoek

Een onafhankelijke, scherpe blik van buiten op de organisatie. Nuttig en nodig wanneer de organisatie niet volgens verwachtingen presteert, medewerkers niet tevreden zijn, klanten klachten hebben, de organisatie lastig in beweging komt. Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als:

 • Is de organisatie naar buiten gericht of naar binnen?
 • Wat is de beleving van klanten en externe partners over de kwaliteit van dienstverlening?
 • Is het leiderschap passend en voldoende toegerust?
 • Hoe gaan medewerkers met elkaar om; wat zijn geschreven en ongeschreven regels?


Ik kies voor een waarderende manier van onderzoeken. Ik vertrek niet vanuit een probleem dat moet worden opgelost, vanuit tekorten en afstand tussen ‘ist en soll’, maar ga uit dat wat er al is, als kiem voor groei en verandering. Mijn stelling is dat je de kracht van mensen en systemen in gang zet wanneer je uitgaat van wat er is en wat er mogelijk is.

Uiteraard levert het onderzoek een voorstel voor een interventie op, waarmee de organisatie in beweging kan komen.

Organisatieonderzoek kan ook de vorm van evaluatieonderzoek aannemen: gericht op het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie.

Praktijk

Onderzoek sociale veiligheid en integriteit

 • Onderzoek sociale veiligheid binnen Universiteit.
 • Verdiepend onderzoek naar signalen sociale veiligheid Universiteit.
  Feitenonderzoek klacht ongewenst gedrag Mbo-school.
 • Evaluatieonderzoek opvolging melding grensoverschrijdend gedrag Universiteit.
 • Onderzoek weerbaarheid organisatie na integriteitsschending kleine gemeente.
 • Diverse feitenonderzoeken grensoverschrijdend gedrag binnen Mbo-school en universiteit in de rol van opdrachtgever.

Organisatieonderzoek

 • Scenariostudie in het kader van regionale samenwerking waarin consequenties m.b.t personeel, organisatie, communicatie en financiën duidelijk worden (gemeente)
 • Onderzoek naar mogelijkheden tot vergroten van de inzetbaarheid in de zorg in opdracht ministerie VWS.
 • Onderzoek naar verschuiving competenties met betrekking tot gekozen burgemeester in opdracht ministerie BZK.
 • Onderzoek naar loopbaanmogelijkheden voor burgemeesters in opdracht ministerie BZK.
 • Evaluatieonderzoek fusie organisatie in de publieke sector.
 • Doorlichting HR-afdeling, Advisering over ontwikkeling van de HR-functie binnen de organisatie.
 • Landelijke organisatie in de strafrechtketen. De organisatie maakt een doorontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid voor de werkers in het primaire proces. Scope: Onderzoek binnen landelijke organisatie naar cultuur, structuur en leiderschap, uitmondend in richtinggevende principes voor de organisatie.
 • Evaluatieonderzoek naar pilots zelfsturing, advisering over invoering zelfsturing, begeleiding van teams ten aanzien van samenwerking, feedback geven en ontvangen, besluitvorming, plannen en organiseren.

Opdrachtgevers

Logo Universiteit Wageningen
Logo Integratie werk
Logo Knaw
Logo Vista college 1
Logo Open Universiteit
Logo Gilde opleidingen
logo amsterdam
logo provincie zuid holland
Logo Universiteit van Amsterdam
Logo Werkorganisatie Duivenvoorde
Logo Gilde opleidingen
Logo Amersfoort 1

Contact

Voor vragen, neem gerust contact met mij op.

Schoone Interim management en Advies

Telefonisch bereikbaar op:

+31 (0)653303680

E-mail:

Jacqueline@schoone-interim.nl

Kvk: 84982659